فرهاد مجیدی
ماه پیش
فرهاد مجیدی
براي ما که از ساخت هاي مختلف زندگي اجتماعي رانده شده ايم، فوتبال يک بازي نيست، يک سرگرمي نيست، از معدود دلخوشي هاي ماست، گاه حتي فراتر مي رود و همه ي زندگي مان مي شود. امروز خبر مرگ يک جوان طرفدار تيم استقلال را شنيدم حتما با بردها شادي کرده است، بارها با باخت ها غمگين شده ، بغض کرده ، فرياد کشيده، خنديده و گريه کرده است.‌ اين تيم، بر شانه هاي جان هاي شيفته استوار شده است، آنها که فوتبال را زندگي مي کنند. جان عاشق اين جوان هم در روح تيم ما خواهيد دميد او در همه لحظه هاي استقلال زنده خواهد بود. براي خانواده داغدارش آرزوي تحمل مصيبت را دارم و اميدوارم برد هاي آينده ما، تسلي خاطري براي آنها باشد.
;