مهدی رحمتی
ماه پیش
مهدی رحمتی
زمان مثل رودخانه در جريان است و نميتواني آبي که رفتـه را دوبار لمـس کني و جـريـاني که گذشته هرگز دوباره باز نميگرد ... در زمان حال و از هر لحظه زندگيت لذت ببر ... يا حق
;