علی علیپور
ماه پیش
علی علیپور
در شروعي تازه براي رسيدن به جامي ديگر، يك تيم هستيم و در سايه حمايت و حضور پررنگ شما هواداران ، براي شادي تان مي جنگيم. من اگر برخيزم /تو اگر برخيزي همه برمي خيزند ! من اگر بنشينم تو اگر بنشيني چه کسي برخيزد ؟!
;