سعید دقیقی
سه هفته پیش
سعید دقیقی
‍ ‍ ?دقيقي، عضو شوراي اسلاامي شهر قزوين: ??ورزش قهرماني مورد توجه قرار گيرد ??تلاش براي توسعه ورزش قهرماني به توسعه ورزش همگاني کمک مي کند. ??به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ سعيد دقيقي رييس کميسيون املاک و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه علني شورا در سخناني به اهميت ورزش در سلامت افراد اشاره و بيان کرد: در جهان توسعه يافته توجه به ورزش در سبد هزينه خانوار تعريف شده است و هر فردي که زندگي شادابي دارد؛ به طور قطع فعاليت هاي ورزشي را در برنامه کاري خود قرار داده است. ??وي افزود: پس از انقلاب اسلامي ايران، در حوزه ورزش همگاني و قهرماني پيشرفت هاي زيادي کسب شده است و شهرداري ها در ايجاد شادابي و نشاط نقش مهمي در فراهم آوردن بسترهاي فعاليت هاي ورزشي دارند. ??وي با اشاره به اينکه پويا شدن بعد ورزش همگاني کمي سخت است، تاکيد کرد: توجه به ورزش قهرماني و پويا شدن آن بهترين شرايط را براي فعاليتهاي ورزش همگاني فراهم مي کند؛ چراکه باعث ايجاد انگيزه ميان شهروندان مي شود. ??به گفته اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين، تلاش براي فعاليت در عرصه ورزش قهرماني دامنه ورزش همگاني را توسعه خواهد داد. ??رييس کميسيون ام
;