سعید عزت اللهی
ماه پیش
سعید عزت اللهی
. ?در بدترين روزها اميدوار باش ، كه هميشه زيباترين باران از سياهترين ابر مى بارد... . . Don’t give up good things always come..? #saeedezatolahi#سعيد_عزت_الهي#
;