سوشا مکانی
سه هفته پیش
سوشا مکانی
در مسابقه ب?ن ش?ر و آهو ، بس?ار? از آهوها برنده م? شوند ! چون: ش?ر برا? غذا م? دود و آهو برا? زندگ? ! پس: " هدف مهم تر از ن?از است #respect #goalkeeper #bestmoments #greatperformance #continue #PUMAFam #pumanorge @hossein.inanloo1352 @hossein.inanloo1352 @hossein.inanloo1352 @hossein.inanloo1352 @hossein.inanloo1352 @hossein.inanloo1352
;