شجاع خلیل زاده
ماه پیش
شجاع خلیل زاده
Successful people always have these two on their lips: smile and silence. Smile solves most of the problems and silent is a way for being far from more problems ‎آدمهاي موفق هميشه دو چيز بر لب دارند: لبخند و سکوت. لبخند حلال بسيارى از مشکلات است و سکوت روشى است براى دوري از مشکلات بيشتر تبريک??
;