امید نوروزی (کشتی)
خدا را شاكرم كه بعد از پايان دوران قهرمانى خودم جوانان شجاع ،دلير ،وبا غيرت شيرازى نگذاشتند بيشه كشتى اين شهر از شيران خالى شود بچه ها ممنونم از تك تك شما پرچمداران كشتى و ورزش شيراز استان فارس وايران با ارزوى موفقيت براى همه شما دلير مردان ??????
;