امیرحسین صادقی
ماه پیش
امیرحسین صادقی
جرج کلوني به پايان خوش باور ندارم، اما به سفرهاي خوش اعتقاد دارم. چون كه سرانجام يا شما در جواني خواهيد مرد يا آنقدر زندگي خواهيد كرد كه ببينيد دوستانتان مي ميرند. اين چيز بي اهميتي است: زندگي.
;