سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
ديگر برايم مهم نيست ! بي حس شده ام ... از قضاوت و بي انصافيِ هيچ آدمي ، دلم نمي گيرد ! من به مرحله ي پذيرشِ خودم رسيده ام ، نه از تمجيد و ابراز علاقه ي کسي ، ذوق مي کنم ، نه با انتقاد و رفتنِ کسي ، به هم مي ريزم ! به معنايِ واقعي ، عينِ خيالم نيست ! اين روزها ، همه چيزِ دنيايِ من ، به خودم بستگي دارد ! حالِ من خوب است نه عاشقم ، نه غمگينم ، نه دلتنگ ... از شما چه پنهان ؛ اين روزها جايِ هيچ کسي خالي نيست ! من در بي تفاوت ترين حالتِ ممکن قرار دارم !
;