مهرداد میناوند
ماه پیش
مهرداد میناوند
خـــــدايا ... هرگاه عـــــاشقانه خواندمت عـــــاشقانه تر جواب دادے ... هرگاه خالصانه تمنايت ?ردم مشتاقانه تر اجابت کردے ... چه روزها ?ه نديدمت ولے تو ديدے چه زمانها که نخواندمت ولے تو خواندے ... چه ح?متے ست در خدايے تو ?ه اين چنين مهـــــربانے مي?نے??????????????#مهردادميناوند #ميناوند
;