مهرداد میناوند
ماه پیش
مهرداد میناوند
آقاى كالدرون با چه استدلالى به اين چينش رسيدى؟؟؟!!!چطور دو بازيكنى كه ميتوانستند در پست تخصصيشان بازى كنند را روى نيمكت مينشانى و يك بازيكن را در پست غير تخصصيش به كار بگيرى و باعث پايين آمدن راندمان تيمى بشوى و كارى كنى كه شجاع خليل زاده بار ديگر پشت خط تيم ملى بماند. با بدنهاى اين بازيكنان چه كردى كه كل بازى در زمين راه ميرفتند؟؟؟!!! پس از 9 هفته هنوز تركيب ايده ال خودت را بدست نياورده اى؟؟؟!!!!استرس بازيهاى خانگى ما مانند بازيهاى خارج از خانه شده.....????????????#ميناوند #مهردادميناوند
;