سوشا مکانی
سه هفته پیش
سوشا مکانی
طبيعي است که هر کسي در هر جايي در کار و زندگي خود قله ها و دره هايي داشته باشد. قله ها و دره ها به يکديگر متصلند. اشتباه هايي که تو در لحظه هاي خوب امروز مرتکب ميشوي لحظه هاي بد فرداي تو را مي آفرينند، و کارهاي خردمندانه اي که در لحظه هاي بد امروز انجام ميدهي لحظه هاي خوب فردايت را خلق ميکنند. زماني که خوبي ها را مي يابي و آن ها را بکار ميگيري دره ات را به قله تغيير خواهي داد. آن خوبي ها در لحظه هاي بد پنهانند. اسپنسر_جانسون قله ها و دره ها
;