خاویر ماسکرانو
ماه پیش
خاویر ماسکرانو
Gracias Hebei y toda su gente por el cari?o y el respeto durante todo este tiempo. Ha sido una experiencia ?nica e inolvidable conocer este pa?s maravilloso!!! Gracias ???? • ??????????????????????????????????????,??????????? ?? ????
;