سعید دقیقی
ماه پیش
سعید دقیقی
There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed فقط دو دسته وجود دارند که به تو ميگن نمي توني موفقيت ايجاد کني: اون هايي که خودشون مي ترسن انجامش بدن و اونهايي که از موفقيت شما مي ترسن در کنار محمود نيک فلاح از قهرمانان با اخلاق و با معرفت پرورش اندام استان قزوين و کشور
;