حمید علی عسگری
2 ماه پیش
حمید علی عسگری
ز زندگي صحنه ي يکتاي هنرمندي ماست هر کسي نغمه ي خود خواند و از صحنه رود صحنه پيوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارندبه ياد.
;