مهدی رحمتی
3 ماه پیش
مهدی رحمتی
خدايا ؛ گاهي براي نزديک تر شدن به تو بايـد از زاويه‌اي ديگر به زندگي نگريست چرا که راههـاي بسيـاري پـيش روي ماسـت اما کداميک به تو مي‌رسد ..! معبودا ياري کن تا همواره راه درست را انتخاب کنم ...
;