احمدرضا عابدزاده
در خدمت دوست خوبم اقاي درخشان که هم بازي ومربي من بوده امروز ياد خاطر هاي گذشته کرديم
;