آرش برهانی
ماه پیش
آرش برهانی
چقدر اين جام شريف و پاك و ارزشمند بود و چقدر زحمت كشيديم تا بتونيم قهرمان بشيم ،در اون زمان اگه ميگفتن كه سلامت ورزشكاران و كسانى كه در بازيها درگيرن مهمتره يا جام گرفتن حتما سلامتى جامعه ى فوتبال و انتخاب ميكرديم پيشكسوتى كه بخاطر نگرانى بازيكن بابت سلامتى بچه ى كوچيك و خانوادش مياد جواب ميده كه ما از مردم جدا نيستيم و كارگران عزيز و زحمتكش و دكتران و پرستاران قهرمانمون سركار ميرن و ما هم بخاطر اينكه اين عزيزان در خطر مبتلا شدن هستن فوتباليستها هم بايد در معرض خطر مبتلا شدن باشن عرض كنم كه اتفاقا شما خيلى از كارگران زحمت كشمون و مردم دور هستين كه نميدونين اين عزيزان مجبور هستند كه سركار برن تا شب جلوى زن و بچه هاشون شرمنده نشن و اگه ميتونستند با نرفتن سركار مايحتاج زندگيشون و تامين كنند هرگز جون خودشون و خانوادشون و بخطر نمي انداختن و اگر لازم نبود كه پزشكان و پرستاران عزيزمون در بيمارستانها باشند هيچوقت جون خود و خانوادشون و بخطر نمي انداختند ولى با اين امكاناتى كه تيمها و ليگ ما داره مگه مجبور و لازمه كه ليگ شروع بشه و جون ورزشكاران و عزيزانشون و بخطر بندازيم و پيشكسوت محترم با شروع ليگ جون پزشكان و پرس
;