فرهاد مجیدی
ماه پیش
فرهاد مجیدی
انساني كه تنها بودن را بلد است قدرتمند است،او مجبور نيست به هر قيمتي به ديگري تكيه كند ،اين قدرت اوست.ادمي كه در تنهايي خود شاد و خوشحال است رنجي ندارد اگر كسي يا كساني شبيه خود يافت اين رضايت را با انها جشن مي گيرد و اگر نيافت با خود جشن مي گيرد و با خود اسوده است.چنين انساني قطعا قدرتمند است زيرا ارامش او وابسته به وجود كسي نيست.
;