رامین رضاییان
ماه پیش
رامین رضاییان
خوشبختي مانند "تلفن" است اگر ديگران نداشته باشند، به هيچ درد شما نخواهد خورد ! "براي ديگران آرزوي خوشبختي داشته باشيد"?????? "Happiness is like telephone. If others dont have it, it wont be useful for you, too." Basir Azhir ???????
;