سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
ممنونم از آدم هايي که در زندگي من چه کوتاه نقش داشتند، چه هستند هنوز از آن ها که لبخند شدند، از آن ها که بغض شدند ممنونم از تمام آدم هايي که آمدند تا من دنيا را زيباتر ببينم و رفتند، تا به دنبال زيبايي ها بروم از آدم هايي که حرف هايشان زخم بر دلم گذاشت تا ياد بگيرم هرکسي ارزش هم صحبت شدن را ندارد و آدم هايي که بي حرف، وجودشان از بايد هاي زندگي بود ممنونم از آدم هايي که از دردهايم مرحمي ساختند براي خودشان تا ياد بگيرم آنقدر لبخند بزنم تا خودم هم دردهايم را فراموش کنم من از تمام آدم هاي زندگي ام ممنونم آن ها هرطور که بودند منِ امروز را ساختند منِ امروزي که ياد گرفته به دنبال آرزوهايش برود دست آدم هاي واقعي زندگي را بگيرد و دور شود و دور شود و دور شود I ?? MJ?NDALEN
;