علی کریمی
ماه پیش
علی کریمی
انهايى را كه در زندگيت نقشى داشتن،دوست بدار نه انهايى كه برايت نقش بازى كرده اند. @arsha.club
;