کمال کامیابی نیا
گرهزاران‌دام‌باشددرقدم چون‌توبامايي‌نباشدهيچ‌غم #خدا
;