مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
خدا قطره را به دريا رساند قطره طعم دريا را چشيد طعم دريا شدن را اما روزي ديگر قطره به خدا گفت:از دريا بزرگ تر هم هست؟ خدا گفت:هست قطره گفت:پس من آن را مي خواهم بزرگ ترين را و بي نهايت را!
;