مسعود ابراهیم‌زاده
ishala boyon tirakhtoromoz otajakh???? ( b omide borde tirakhtor) yashasin azarbayjan yashasin tirakhtor??????????
;