سامان نریمان جهان
دوستاي خوبم اميد جهان عزيز و داش فرشاد گل
;