هادی عقیلی
2 سال پیش
هادی عقیلی
گاهى كسانى تو را قضاوت ميكنند كه نه تنها كفشهاى تو را براى راه رفتن به پا نكردند بلكه توانايى دسترسى به كفشهاى تو را هم ندارند
;