سردار آزمون
2 سال پیش
سردار آزمون
Khoda yechizio khub mibine , unam ineke talash koni hamechio jeloye pat mizare , pas bejang ta khoda hamechio jelot bezare??
;