آرش برهانی
3 سال پیش
آرش برهانی
يک انسان منفي به دنبال مشکل است در هر فرصت و يک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . . ??????
;