شجاع خلیل زاده
3 سال پیش
شجاع خلیل زاده
اگر کسي خوبي هاي تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن.
;