محمود فکری
3 سال پیش
محمود فکری
اهداء خون به نيت پيامبر صلح و دوستي پيامبر مهرباني و جوانمردي (حضرت محمد. ص). كه متاسفانه اين روزها در بين ورزشيها جوانمردي مردانگي وشرافت خيلي كمرنگ شده
;