محمود فکری
سال پیش
محمود فکری
در كنار دو تا از بزرگان شاهين بوشهر استاد پوربهي عزيز وجناب گزي عزيز
;