محمود فکری
سال پیش
محمود فکری
درود بر انسانهاي پاك ك سختيهاي راه ار به دوش ميكشن ولي تن به لقمه هاي حرام و بيشرافتي نميدهند
;