محمود فکری
سال پیش
محمود فکری
هر چندك فوتبال فضاي بسيار كثيفي پيدا كرده اما ادماي پاك و سالم هم توش پيدا ميشه ك وقتي ميبينيشون حال خوبي بهت دست ميده دكتر حسين باستين مدير دوستداشتني از ان دسته دوستان و ادمهاست ك در شهر بوشهر با مردمان نجيبش پيدا كردم. ك به راحتي از دستش نخواهم داد مرررررررررسي ك هستي??????????
;