محمود فکری
11 ماه پیش
محمود فکری
پايان كلاس حرفه اى مربيگري. تشكر از كميته اموزش به رياست دكتر ميرشاد ماجدي وهمچنين اساتيد اين دوره استاد محصص واستاد ويسنته????????
;