محمود فکری
ماه پیش
محمود فکری
با يه ويروس همه دنيارو مه گرفته. خدايا آيا اين بشر گستاخ زيادهخواه فراموشكار ناشكر متوجه ميشه كه دنيا با همه زيبايهايش بزرگيش و جذابيتش هيچي نيست و اين بشر در مقابل ويروسي ناتوان وفلج است. پس به چه چيزش مي نازد و مي تازد????????آيا مي شود در مقابل استاد بزرگي بنام كرونا سرتعظيم فرود آورد????
;