محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
اون قديما يادش بخير. به هر چي و هر جايي نگاه ميكردي سلامت صداقت پاكي موج ميزد. چه اتفاقي افتاده ك بازيكنا. مربيها. مديرها يطرف. سكوها قلم ها ميكروفون ها وحني هوا زمين و اب هم آلوده شدن نه واقعا چه اتفاقي افتاده!!!!!!!!!!!!
;