محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
خدا يا هيچ زن ومرد با شرفي رو محتاج نامرد نكن تا مجبور نشن ك پاچه خواري ادماي كوچك بكنن. در عجبم ك چرا بعضي از ادماي بزرك انقدر پاچه خواري ميكنن. اخه رسيدن به پست ومال دنيا با چه قيمتي!!!
;