محمود فکری
4 سال پیش
محمود فکری
خدايا چنان كن سرانجام كار. تو خوشنود گرديا ما رستگار. جويبار. منزل مادري. خودم و جوونيام
;