مسعود ابراهیم‌زاده
‎در هياهوي زندگي دريافتم چه دويدن هايي که فقط پاهايم را از من گرفت در حاليکه گويي ايستاده بودم ! ‎چه غصه هايي که فقط به سپيدي مويم حاصل شد در حاليکه قصه کودکانه اى بيش نبود ! ‎دريافتم کسي هست که اگر بخواهد ميشود و اگر نخواهد نمي شود ! ‎به همين سادگي
;