مسعود ابراهیم‌زاده
امشب 26 سال از زندگيم راسپري كردم ويك سال ديگر از بهار زندگيم رادر كنار دوستانم بافوت كردن اين شمع به خاطرات گذشته ام سپردم ...??????????????????????????????????????????????6??1???
;