مسعود ابراهیم‌زاده
??از زندگي آموختم هيچ چيز از هيچ کس بعيد نيست ??آموختم از آدمها بت نسازم ??آموختم اگر به من حسادت ميکنندحتما از آنها برترم ??آموختم تلافي کردن از انرژي خودم مي کاهد ??آموختم کم آوردن قسمتي از زندگيست ??آموختم به بودنها دير عادت کنم و به نبودنها زود، آدمها نبودن را بهتر بلدند ??آموختم گاهي از زياد نزديک شدن فراموش مي شوي ??آموختم تا با کفش کسي راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم ??آموختم گاهي براي بودن بايد محو شد ??آموختم دوست خوب پادشاه بي تاج و تختيست که بر دل حکومت ميکند ??آموختم از کم بودن نترسم اگر کم باشم شايد ولم کنن ولي زياد که باشم حيفم ميکنن ??آموختم براي شناخت آدمها يکبار بر خلاف ميلشان عمل کنم.
;