مسعود ابراهیم‌زاده
تراكتورى هاى سابق، داداشيا،عشق،رفيق????????????????
;