مسعود ابراهیم‌زاده
‎پنجشنبه هست شاخه گلي بفرستيم براي تموم آنهايي كه در بين ما نيستند ولي دعاهاشون هنوز كارگشاست، ‎يادشون هميشه با ماست و جاشون بين ما خاليه، ‎دلمون خيلي وقتها هواشونو مي كنه, ‎اماديدارشون ميفته به قيامت, شاخه گلي به زيبايي يك فاتحه... ????????
;