مسعود ابراهیم‌زاده
تبريك به همه تراختوريا انشالله سهميه آسيا????????????
;