مسعود ابراهیم‌زاده
بعده مدتها يه شام خوب تو گازماخ ااااي خورديماااا
;