مسعود ابراهیم‌زاده
اين دعاي زيباي امروز. تقديم به تمام دوستان خوبم : خداوندا براي شانه هاي خسته قدري عشق، براي گامهاي مانده در ترديد قدري عزم، براي زخمها مرحم، براي اخمها لبخند، براي پرسش چشمان ما پاسخ، براي خواهش دستان ما باران، براي واژه ها گرما، براي خوابها رؤيا، براي اين همه سرگشتگي ايمان، براي اين همه بيگانگي الفت، براي بستگي آغاز، براي ظلمت جان، روشناييهاي پي در پي، براي حيرت دل، آشناييهاي پرمعنا، براي عشقهاي خسته قدري روح، براي عزمهاي مانده قدري راه... عطا فرما .....امين...صبح به خير...
;