مسعود ابراهیم‌زاده
امروز چند شنبه است؟ چندم كدام ماه و چندم كدام سال است؟ امروز چند سال از من مى گذرد؟ و من چند ساله ام؟ چيزى به ياد نمى آورم جز اينكه امروز اكنون است و اينجا زمين است و من به دنيا آمده ام... به رسم عادت: تـولدم مبـــارك ??????????
;