مهدی دغاغله
سال پیش
مهدی دغاغله
عيب رندان مکن‌اي زاهد پاکيزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسي‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت
;